ClearSmile Case

ClearSmile Case

01

ฟันซ้อนเก

เป็นปัญหาการเรียงตัวของฟันที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการกรอฟัน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีฟันซ้อนเกในระดับน้อยจนถึงมาก โดยจะกรอปรับรูปทรงหรือเพิ่มช่องว่างระหว่างฟันแต่ละซี่ เพื่อจัดการให้มีพื้นที่ในการเคลื่อนที่ของฟันให้เป็นไปตามแผนการรักษาก่อนการจัดฟันใสโดยไม่ต้องถอนฟัน

02

การถอยฟัน

สำหรับผู้ที่มีฟันยื่นจนปากอูมเห็นได้ชัด หรือฟันซ้อนเกมากแต่ไม่ต้องการที่จะถอนฟัน สามารถใช้เทคนิคการถอยฟันช่วยให้ฟันเคลื่อนกลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้

03

การถอนฟัน

เป็นวิธีสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันค่อนข้างเยอะ ฟันยื่น และฟันซ้อนเกมาก จนส่งผลต่อรูปหน้าและปาก การรักษาด้วยการถอนฟันเพื่อปรับรูปหน้าและรูปปาก ก่อนเข้ารับการจัดฟันใส เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

04

การปิดช่องว่างฟัน

วิธีนี้โดยส่วนมากเหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันจนเกิดช่องว่างระหว่างฟันหรือผู้ที่มีฟันห่างไม่มาก สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ ช่องว่างระหว่างฟันเป็นสาเหตุให้ฟันเคลื่อนหรือล้มอยู่ผิดตำแหน่ง ดังนั้นการปิดช่องว่างฟันในหลายๆ ตำแหน่งโดยการจัดฟันใสจะช่วยรวบฟันและทำให้ฟันเรียงตัวดีขึ้น ในกรณีที่เกิดช่องว่างระหว่างฟันจากการสูญเสียฟันแท้ซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุ การปิดช่องว่างฟันจะเอื้อต่อการรักษาอื่นๆ เช่น การทำรากเทียม

ฟันซ้อนเก

เป็นปัญหาการเรียงตัวของฟันที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการกรอฟัน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีฟันซ้อนเกในระดับน้อยจนถึงมาก โดยจะกรอปรับรูปทรงหรือเพิ่มช่องว่างระหว่างฟันแต่ละซี่ เพื่อจัดการให้มีพื้นที่ในการเคลื่อนที่ของฟันให้เป็นไปตามแผนการรักษาก่อนการจัดฟันใสโดยไม่ต้องถอนฟัน

การถอยฟัน

สำหรับผู้ที่มีฟันยื่นจนปากอูมเห็นได้ชัด หรือฟันซ้อนเกมากแต่ไม่ต้องการที่จะถอนฟัน สามารถใช้เทคนิคการถอยฟันช่วยให้ฟันเคลื่อนกลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้

การถอนฟัน

เป็นวิธีสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันค่อนข้างเยอะ ฟันยื่น และฟันซ้อนเกมาก จนส่งผลต่อรูปหน้าและปาก การรักษาด้วยการถอนฟันเพื่อปรับรูปหน้าและรูปปาก ก่อนเข้ารับการจัดฟันใส เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การปิดช่องว่างฟัน

วิธีนี้โดยส่วนมากเหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันจนเกิดช่องว่างระหว่างฟันหรือผู้ที่มีฟันห่างไม่มาก สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ ช่องว่างระหว่างฟันเป็นสาเหตุให้ฟันเคลื่อนหรือล้มอยู่ผิดตำแหน่ง ดังนั้นการปิดช่องว่างฟันในหลายๆ ตำแหน่งโดยการจัดฟันใสจะช่วยรวบฟันและทำให้ฟันเรียงตัวดีขึ้น ในกรณีที่เกิดช่องว่างระหว่างฟันจากการสูญเสียฟันแท้ซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุ การปิดช่องว่างฟันจะเอื้อต่อการรักษาอื่นๆ เช่น การทำรากเทียม